1. ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี สังข์ศรี (บรรณาธิการ)

2. รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (บรรณาธิการ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี  ฉิรินัง (บรรณาธิการ)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา (หัวหน้าบรรณาธิการ)

5. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ (บรรณาธิการ)

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ (บรรณาธิการ)