ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY http://journal.rpu.ac.th/ojs2_noimage/index.php/grad-rpu <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic&nbsp;Article) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรก เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ฉบับที่สอง เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม)</p> RAJAPRUK UNIVERSITY en-US ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY 1906-5167